Feedback
Share your feedback with us
Ruby. Leksykon kieszonkowy by Michael Fitzgerald; Michael Fitzgerald

This book is listed in:


Book Description

Podr?czny zestaw informacji niezb?dnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy j?zyk programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzi?ki swojej prostej sk?adni, zwartej konstrukcji i sporym mo?liwo?ciom b?yskawicznie zyska? ogromne grono zwolenników. Pojawienie si? mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniajšcego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwi?kszy?o popularno?? j?zyka Ruby. W oparciu o ten j?zyk powsta?o wiele znanych serwisów WWW, odwiedzanych ka?dego dnia przez tysišce go?ci.

"Ruby. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie niezb?dnych informacji o tym j?zyku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o s?owach kluczowych, operatorach, zmiennych i sta?ych. Przeczytasz tak?e o formatowaniu tekstu, wyra?eniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz si? ponadto, jak korzysta? z interaktywnego Ruby i RDoc.

 • Uruchamianie interpretera Ruby
 • S?owa kluczowe
 • Zmienne
 • Instrukcje warunkowe
 • Programowanie obiektowe
 • Modu?y
 • Operacje na plikach
 • Obs?uga wyjštków
 • Metody klas Array, Hash, Object, Kernel i String
 • Wyszukiwanie i usuwanie b??dów

Usprawnij i przyspiesz swojš prac?,
korzystajšc z leksykonów kieszonkowych.


 • ISBN: 9781457172632 |
 • Hardcover: 192 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook