Feedback
Share your feedback with us
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe by Christopher Wells

This book is listed in:


Book Description

Otwarte ?ród?a danych a bezpiecze?stwo aplikacji

 • Jak zabezpieczy? przep?yw danych klient-serwer?
 • Jak strzec serwera aplikacji przed atakami?
 • Jak przewidzie? i przeciwdzia?a? potencjalnym zagro?eniom w dynamicznych aplikacjach?

Otwarto?? i bezpiecze?stwo, utopijne po?šczenie s?ów, a zarazem nieodwracalna przysz?o?? sieci internetowej. Wspó?dzielenie zasobów niesie ze sobš szereg zagro?e? na ró?nych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzie? potencjalne zagro?enia na etapie tworzenia aplikacji i zapobiec im, ni? pó?niej ?ata? dziury w oprogramowaniu. Ka?dy programista tworzšcy oprogramowanie sieciowe ostatecznie b?dzie musia? zmierzy? si? z niepo?šdanš ingerencjš majšcš swoje ?ród?o w sieci internetowej. Bšd? na to przygotowany i nie daj si? zaskoczy?, wykorzystaj wiedz? zawartš w tej ksiš?ce.

Ksiš?ka "Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe" traktuje o zagro?eniach i sposobach zabezpiecze? aplikacji sieciowych, a szczególnie dynamicznych interfejsów API. Przeznaczona jest zarówno dla programistów zaczynajšcych przygod? z Ajaksem, jak i dla tych, którzy Ajaksa jeszcze nie znajš. Przyda si? ka?demu, kto stoi na stra?y bezpiecze?stwa aplikacji sieciowych, uczy bowiem, jak zapobiega? zagro?eniom w trakcie pisania aplikacji oraz jak przeciwdzia?a? im w ju? istniejšcym oprogramowaniu sieciowym.

 • Bezpiecze?stwo aplikacji sieciowych
 • Technologie zabezpiecze? komunikacji klient-serwer
 • Zabezpieczenia na poziomie protoko?ów
 • Serwer WWW i zagro?enia p?ynšce z internetu
 • Zabezpieczanie otwartych zasobów danych
 • Bezpiecze?stwo interfejsów API
 • Zagro?enia bezpiecze?stwa w aplikacjach typu mushup

Twórz rozleg?e aplikacje sieciowe i zadbaj o ich bezpiecze?stwo?


 • ISBN: 9781457173288 |
 • Hardcover: 248 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook