Feedback
Share your feedback with us
Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik by David Pogue

This book is listed in:


Book Description

Zadbaj o bezpiecze?stwo i maksymalnš wydajno?? Twojego komputera!

 • Jak zabezpieczy? komputer przed wirusami, oprogramowaniem szpiegujšcym i co zrobi? z uszkodzonymi dyskami twardymi?
 • Jak efektywnie segregowa?, filtrowa? i wyszukiwa? pliki?
 • Do czego s?u?y galeria fotografii?

Vista to najnowsza i bez wštpienia najbezpieczniejsza wersja sytemu operacyjnego Windows, zawierajšca mnóstwo mechanizmów i udogodnie? zapewniajšcych bezpieczne korzystanie z sieci oraz u?atwiajšcych optymalne u?ytkowanie Twojego sprz?tu. Wyposa?ony jest w nowoczesne narz?dzia, takie jak Defender, który zabezpiecza komputer przed programami szpiegujšcymi, oraz filtr oszuka?czych witryn ostrzegajšcy przed otwieraniem fa?szywych stron podszywajšcych si? na przyk?ad pod serwisy internetowe banków. System wprowadza te? mechanizmy kontrolne dla administratorów w przedsi?biorstwach oraz nowy program do tworzenia kopii zapasowych.

"Windows Vista. Nieoficjalny podr?cznik" to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania technicznego, zawierajšca opis podstawowych zagadnie? i komponentów oprogramowania, instrukcje korzystania z systemu oraz informacje o szybszych metodach wykonania ró?nego typu operacji, które przydadzš si? do?wiadczonym u?ytkownikom. Korzystajšc z "Nieoficjalnego podr?cznika", dowiesz si? mi?dzy innymi, do czego s?u?y zapora ogniowa, nauczysz si?, jak sprawnie tworzy? kopie zapasowe i budowa? w?asnš sie?. Znajdziesz tu wszelkie informacje potrzebne, by do maksimum wykorzysta? mo?liwo?ci systemu, a tak?e te, jak u?ywa? gad?etów -- mikroprogramów prezentujšcych na pulpicie na przyk?ad prognoz? pogody czy wyniki gie?dowe.

 • Oprogramowanie Visty
 • Konfiguracja kont internetowych
 • Panel nawigacyjny, panel podglšdu i panel szczegó?ów
 • Uk?adanie w stos, grupowanie, filtrowanie
 • Programy multimedialne
 • Rozpoznawanie mowy w systemie Windows
 • Mechanizmy zabezpieczajšce
 • Sprz?t i urzšdzenia peryferyjne
 • Budowanie sieci

Wszystko, co powiniene? wiedzie?, aby maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visty!


 • ISBN: 9781457177576 |
 • Hardcover: 904 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook