Feedback
Share your feedback with us
PHP. Receptury. Wydanie II by Adam Trachtenberg; David Sklar

This book is listed in:


Book Description

Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwišza? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych

PHP to najpopularniejszy j?zyk skryptowy na ?wiecie, wykorzystywany w milionach witryny internetowych. Szeroki wachlarz mo?liwo?ci, ?atwa sk?adnia oraz wspó?praca z wieloma systemami operacyjnymi sprawiajš, ?e jest to idealne narz?dzie do tworzenia dynamicznych aplikacji WWW. Od wersji PHP 5 j?zyk ten obs?uguje programowanie obiektowe oraz udost?pnia usprawniony mechanizm wspó?pracy z bazami danych, co w znacznym stopniu u?atwia kreowanie rozbudowanych programów sieciowych.

Drugie wydanie ksiš?ki "PHP. Receptury" zawiera jeszcze wi?cej gotowych rozwišza?, które zosta?y dostosowane do nowej wersji j?zyka, czyli PHP 5. Dodatkowo ulepszona forma umo?liwia ?atwiejsze znalezienie potrzebnych receptur. Pozwolš Ci one szybko rozwišza? cz?sto spotykane problemy. Czytajšc t? ksiš?k? dowiesz si? mi?dzy innymi, jak wykonywa? operacje na ró?nych typach danych, jakie elementy sk?adajš si? na programy PHP i jak z nich korzysta?, a tak?e jak obs?ugiwa? formularze czy wspó?pracowa? z bazami danych. Nauczysz si? stosowa? techniki zarzšdzania sesjami. Poznasz zasady korzystania z XML, wspó?pracy z kodem w j?zyku JavaScript, a tak?e rozwišzania wielu innych praktycznych problemów.

 • Praca z typami danych
 • Korzystanie z ró?nych bloków aplikacji PHP
 • Obs?uga formularzy
 • Praca z bazami danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Us?ugi Web Services
 • Zarzšdzanie sesjš
 • Generowanie grafiki na stronach internetowych
 • Zabezpieczanie witryn
 • Obs?uga b??dów
 • Optymalizacja kodu
 • Praca z systemem plików i katalogów

Wykorzystaj gotowy kod do b?yskawicznego
tworzenia dynamicznych witryn internetowych.


 • ISBN: 9781457175879 |
 • Hardcover: 816 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook