Feedback
Share your feedback with us
Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff; Michael Mahemoff

This book is listed in:


Book Description

Praktyczne rozwi?zania dla projektantów aplikacji sieciowych

 • Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Ajax
 • Dynamiczne interfejsy u?ytkownika
 • Us?ugi sieciowe

Technologia Ajax, b?d?ca po??czeniem j?zyków XML i JavaScript, ostatnio zyskuje coraz wi?ksze uznanie w?ród twórców witryn WWW i aplikacji sieciowych. Pozwala na ograniczenie do minimum komunikacji pomi?dzy przegl?dark? i serwerem, dzi?ki czemu aplikacje internetowe zachowuj? si? niemal identycznie jak powszechnie wykorzystywane narz?dzia biurkowe. U?ytkownicy programów zaprojektowanych z wykorzystaniem Ajaksa nie musz? czeka? na prze?adowanie strony -- odbywa si? to w tle i nie wp?ywa na szybko?? dzia?ania. W dobie rosn?cej popularno?ci narz?dzi internetowych Ajax wydaje si? by? idealnym rozwi?zaniem.

Czytaj?c ksi??k? "Ajax. Wzorce projektowe" opanujesz najlepsze praktyki tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem tej technologii. Poznasz podstawowe wzorce projektowe oraz zasady ich stosowania w typowych aplikacjach. Nauczysz si? korzysta? z us?ug sieciowych, przesy?u strumieniowego i modelu DOM. Przeczytasz o optymalizacji kodu oraz powtórnym wykorzystywaniu jego fragmentów. Znajdziesz tu tak?e wzorce dotycz?ce funkcjonalno?ci i u?yteczno?ci witryn WWW oraz efektów graficznych. Ostatni? grup? wzorców opisanych w ksi??ce stanowi? techniki diagnozowania tworzonych aplikacji.

 • Geneza Ajaksa
 • Podstawy projektowania w Ajaksie
 • Zdalne wywo?ywanie polece?
 • Us?ugi sieciowe
 • Transformacje XSLT
 • Refaktoryzacja kodu
 • Optymalizowanie wydajno?ci aplikacji
 • Efekty graficzne
 • U?yteczne formularze
 • Testowanie aplikacji

Wykorzystaj w swoich projektach sprawdzone rozwi?zania.

Pobierz dodatkowy spis wzorców.


 • ISBN: 9781457167126 |
 • Hardcover: 672 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook