Feedback
Share your feedback with us
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

This book is listed in:


Book Description

Podr?czny przewodnik po systemie Vista

 • Przeglšd najwa?niejszych elementów systemu
 • Zestawienie skrótów klawiaturowych
 • Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w?ród u?ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo?liwo?ciami, jednak majšcych wiele wspólnego. Vista ma nowy, bardzo intuicyjny i wygodny interfejs u?ytkownika, jest stabilna, bezpieczna i doskonale sprawdza si? w sieci. Narz?dzia, znane u?ytkownikom poprzednich wersji Windows, zosta?y gruntownie przeprojektowane i dodano wiele nowych.

Ksiš?ka "Windows Vista. Leksykon kieszonkowy" to zwi?z?y przewodnik po tym nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezb?dne do pracy wiadomo?ci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najwa?niejsze elementy systemu oraz narz?dzia i aplikacje, w jakie zosta? wyposa?ony. Przeczytasz o korzystaniu ze skrótów klawiaturowych, pracy w sieci, modyfikowaniu zawarto?ci rejestru, wyszukiwaniu plików i danych, drukowaniu i systemie plików. Dowiesz si? tak?e, jak korzysta? z wiersza polece?.

 • Elementy Pulpitu
 • Dyski, foldery i pliki
 • Skróty klawiaturowe
 • Konfigurowanie systemu za pomocš Panelu sterowania
 • Przeszukiwanie plików i folderów
 • Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglšdarki Internet Explorer
 • Konfiguracja po?šcze? sieciowych
 • Administracja systemem
 • Edycja rejestru
 • Polecenia konsoli tekstowej

Dzi?ki tej ksiš?ce szybko zaczniesz efektywnš prac?
z systemem Windows Vista.


 • ISBN: 9781457177521 |
 • Hardcover: 272 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook