Feedback
Share your feedback with us
UML 2.0. Wprowadzenie by Russ Miles; Kim Hamilton

This book is listed in:


Book Description

Najtrudniejszym etapem ka?dego procesu tworzenia systemu informatycznego jest wykonanie odpowiedniego projektu. Umiej?tno?? pogodzenia wymaga? u?ytkowników i osób finansuj?cych system z mo?liwo?ciami oferowanymi przez technologi? jest kluczowym elementem sukcesu. Im bardziej z?o?ony system, tym bardziej zawi?y staje si? projekt. Konieczno?? ustandaryzowana technik projektowania systemów zaowocowa?a powstaniem narz?dzi, dzi?ki którym nawet najbardziej skomplikowany projekt mo?na przedstawi? w prosty i czytelny sposób. Takim narz?dziem jest notacja UML -- zestaw ikon tworz?cych diagramy opisuj?ce system i jego elementy.

Ksi??ka "UML 2.0. Wprowadzenie" w praktyczny sposób przedstawia techniki modelowania systemów informatycznych za pomoc? j?zyka UML 2.0. Czytaj?c j?, nauczysz si? graficznie przedstawia? otoczenie systemu, wymagania stawiane przez u?ytkowników i metody ich implementacji w systemie. Utworzysz diagramy klas, interakcji, komponentów, wdro?enia i inne, które opisuj? projekt w jednoznaczny oraz prosty sposób. Dowiesz si? tak?e, jak zaplanowa? proces wdro?enia produktu za pomoc? UML.

 • Elementy j?zyka UML
 • Modelowanie wymaga? za pomoc? przypadków u?ycia
 • Diagramy czynno?ci i sekwencji
 • Modelowanie klas i powi?za? pomi?dzy nimi
 • Diagramy komponentów
 • Podzia? modelu na pakiety
 • Modelowanie wdro?enia systemu

Poznaj nowoczesne metody projektowania systemów informatycznych.


 • ISBN: 9781457177071 |
 • Hardcover: 272 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook