Feedback
Share your feedback with us
Ruby. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

This book is listed in:


Book Description

Poznaj praktyczne zastosowania j?zyka Ruby

 • Podstawowe konstrukcje j?zyka i zasady programowania obiektowego
 • Operacje na tekstach, liczbach i plikach
 • Framework Ruby on Rails

Ruby -- obiektowy j?zyk programowania, wzgl?dnie nowy, bo opracowany na poczštku lat 90. ubieg?ego wieku, zdobywa coraz wi?kszš popularno??. W zakresie tworzenia aplikacji internetowych staje si? powa?nš konkurencjš dla Perla, PHP i Javy. Jest niezwykle elastyczny, posiada prostš sk?adni? i spore mo?liwo?ci, a tworzony w nim kod jest bardzo zwarty. Za pomocš Ruby mo?na pisa? zarówno proste skrypty administracyjne, jak i rozbudowane aplikacje internetowe. W budowaniu tych ostatnich niezwykle pomocny jest framework Ruby on Rails, dzi?ki któremu proces tworzenia aplikacji przebiega b?yskawicznie.

Ksiš?ka "Ruby. Wprowadzenie" to podr?cznik dla tych, którzy chcš pozna? mo?liwo?ci j?zyka bez konieczno?ci studiowania zawi?ych opisów teoretycznych. Przedstawia Ruby na praktycznych przyk?adach, pokazujšc jego zastosowania w typowych zadaniach, z jakimi spotyka si? na co dzie? programista aplikacji sieciowych. Czytajšc t? ksiš?k?, poznasz elementy j?zyka Ruby i nauczysz si? programowa? obiektowo. Dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? dane liczbowe, teksty i tablice, pliki i katalogi oraz dokumenty XML. Przeczytasz tak?e o ?rodowisku Ruby on Rails.

 • Instalacja j?zyka Ruby w ró?nych systemach operacyjnych
 • Instrukcje i operatory
 • Przetwarzanie tekstów i operacje matematyczne
 • Operacje na systemie plików
 • Korzystanie z plików XML
 • Programowanie obiektowe
 • Wprowadzenie do Ruby on Raili

Wejd? do ?wiata Ruby, a pokochasz jego mo?liwo?ci!


 • ISBN: 9781457173783 |
 • Hardcover: 240 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook