Feedback
Share your feedback with us
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

This book is listed in:


Book Description

Najwa?niejsze jest pierwsze wra?enie!

Mimo istnienia ogromnej ilo?ci narz?dzi do tworzenia interfejsów u?ytkownika projektowanie dobrych interfejsów aplikacji wci?? nie jest ?atwe. Ta bestsellerowa ksi??ka jest jednym z niewielu wiarygodnych ?róde?, które pomog? Ci przej?? przez istny labirynt wariantów projektowych. "Projektowanie interfejsów" przedstawia najlepsze praktyki i gotowe do wdro?enia pomys?y w postaci wzorców UI oraz dostarcza rozwi?za? powszechnych problemów w dziedzinie projektowania. Rozwi?zania te mo?esz ?atwo dostosowa? do sytuacji, w jakiej si? znajdujesz.

W niniejszym zaktualizowanym wydaniu znajdziesz wzorce do wykorzystania zarówno w aplikacjach mobilnych i mediach spo?eczno?ciowych, jak i w aplikacjach internetowych czy programach komputerowych. Ka?dy wzorzec zilustrowany jest przyk?adowymi projektami oraz opatrzony praktycznymi poradami, z których mo?esz natychmiast skorzysta?. Do?wiadczeni projektanci mog? u?ywa? tego przewodnika jako ?ród?a pomys?ów, za? pocz?tkuj?cy mog? go potraktowa? jak map? w drodze przez ?wiat projektowania interfejsów i interakcji.

 • Twórz porywaj?ce i praktyczne interfejsy - pewnie, a nie po omacku
 • Poznaj trudne do interpretacji koncepcje projektowania: afordancje, hierarchi? wizualn?, odleg?o?? nawigacyjn? oraz wykorzystanie kolorów
 • Zapoznaj si? z rekomendacjami poszczególnych wzorców UI, a tak?e z wzorcami zast?pczymi i poradami, kiedy pewnych wzorców nie nale?y u?ywa?
 • ??cz i zestawiaj wzorce interfejsu wed?ug upodoba?
 • Dopie?? wygl?d i dzia?anie interfejsów dzi?ki wykorzystaniu zasad projektowania graficznego oraz wzorców

U?ytkownicy wybieraj? atrakcyjne i praktyczne interfejsy!


 • ISBN: 9781457172731 |
 • Hardcover: 536 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook