Feedback
Share your feedback with us
Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

This book is listed in:


Book Description

Profesjonalne programowanie na mistrzowskim poziomie

 • Jak wykrywa? b??dy, których Perl nie raportuje?
 • Jak pisa? programy jako modu?y?
 • Jak ?ledzi? dzia?anie programu za pomoc? Log4perl?

Perl jest j?zykiem o szerokim zastosowaniu, mo?na go skompilowa? na prawie wszystkich architekturach i systemach operacyjnych. Wszechstronno?? Perla pozwala na programowanie w ró?nych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Jest doskona?ym narz?dziem do analizy plików tekstowych oraz tworzenia raportów, aplikacji, modu?ów i programów. Umo?liwia powi?zanie systemów i struktur danych, których wspó?praca nie by?a przewidywana w momencie projektowania. Twórcy Perla twierdz?, ?e j?zyk ten sprawia, i? rzeczy ?atwe pozostaj? ?atwymi, a trudne staj? si? mo?liwe do wykonania.

"Perl. Mistrzostwo w programowaniu" to wyj?tkowa ksi??ka pomagaj?ca w samodzielnej nauce, przeznaczona dla programistów, którzy u?ywali ju? Perla i znaj? jego podstawy. Pod??aj?c za radami z tego przewodnika, nauczysz si? definiowa? procedury i odwraca? zwyk?y model programowania proceduralnego. B?dziesz wiedzia?, jak zapisywa? dane, aby wykorzysta? je w innym programie, a tak?e jak poprawia? kod bez modyfikowania pierwotnego kodu ?ród?owego. Dowiesz si? tak?e, jak u?ywa? operacji na bitach oraz wektorów bitowych do efektywnego przechowywania danych. Czytaj?c "Perl. Mistrzostwo w programowaniu", zmierzasz prost? drog? do mistrzostwa.

 • Tworzenie i zast?powanie nazwanych procedur
 • Modyfikowanie i rozszerzanie modu?ów
 • Konfigurowanie programów Perla
 • Rejestrowanie b??dów i innych informacji
 • Utrwalanie danych
 • Praca z formatem Pod
 • Tworzenie podklas modu?u Pod::Simple
 • Operatory bitowe
 • Przechowywanie ?a?cuchów bitowych
 • Testowanie programu

Do??cz do klasy mistrzów -- twórz profesjonalne programy w Perlu!


 • ISBN: 9781457177170 |
 • Hardcover: 304 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook