Feedback
Share your feedback with us
MySQL. Mechanizmy wewn?trzne bazy danych by Sasha Pachev

This book is listed in:


Book Description

Poznaj sekrety jednej z najpopularniejszych baz danych

 • Jak przechowywane sš dane?
 • Jak dodawa? w?asne zmienne konfiguracyjne?
 • Jak przebiega proces replikacji?

MySQL to obecnie jedna z najpopularniejszych baz danych. Jednš z jej najwi?kszych zalet jest nieodp?atny dost?p zarówno do samego systemu, jak i do jego kodu ?ród?owego. Mo?liwo?? przeglšdania kodu i -- w razie potrzeby -- samodzielnego modyfikowania go mo?e okaza? si? przydatna programistom tworzšcym aplikacje, które korzystajš z MySQL jako zaplecza bazodanowego. Jednak samodzielne "przegryzanie si?" przez setki tysi?cy linii kodu i rozpracowywanie mechanizmów dzia?ania bazy danych mo?e zajš? mnóstwo czasu.

Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz kod ?ród?owy i sposób dzia?ania tego narz?dzia. Autor, przez wiele lat pracujšcy w zespole tworzšcym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architektur? i wzajemne powišzania pomi?dzy komponentami MySQL, struktur? kodu ?ród?owego oraz metody modyfikowania go przez kompilacjš. Dowiesz si? tak?e, jak przebiega komunikacja pomi?dzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane sš zapytania, w jaki sposób sk?adowane sš dane i jak implementowane sš mechanizmy replikacji.

 • Architektura MySQL
 • Struktura kodu ?ród?owego
 • Komunikacja pomi?dzy klientem i serwerem
 • Zmienne konfiguracyjne
 • Obs?uga ?šda?
 • Parser i optymalizator zapyta?
 • Mechanizmy sk?adowania danych
 • Replikacja danych

Dzi?ki tej ksiš?ce zrozumiesz budow? bazy danych MySQL i b?dziesz w stanie samodzielnie dostosowa? jš do ka?dego zadania.


 • ISBN: 9781457175138 |
 • Hardcover: 240 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook