Feedback
Share your feedback with us
MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie by George Reese

This book is listed in:


Book Description

MySQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarz?dzania bazami danych. Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysi?cy serwisów WWW, sklepów internetowych, blogów i galerii. Coraz cz??ciej si?gaj? po niego tak?e twórcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukuj?cy stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury sk?adowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono tak?e mechanizmy sk?adowania danych.

Je?li jeste? administratorem lub programist? baz danych, ksi??ka "MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie" b?dzie dla Ciebie nieocenion? pomoc?. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z instalacj? i konfiguracj? tego systemu, a tak?e z zarz?dzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu omówienie typów danych, polece? j?zyka SQL, funkcji i rodzajów tabel. Przeczytasz tak?e o replikacji, procedurach sk?adowanych, narz?dziach dost?pnych z wiersza polece? i wyzwalaczach.

 • Pobieranie i instalacja MySQL
 • Replikacja danych
 • Narz?dzia wiersza polece?
 • Typy danych
 • Polecenia SQL
 • Operatory
 • Procedury sk?adowane

Dzi?ki tej ksi??ce Twoja praca z MySQL stanie si? szybsza i efektywniejsza.


 • ISBN: 9781457177620 |
 • Hardcover: 160 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook