Feedback
Share your feedback with us
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II by Ash Maurya

This book is listed in:


Book Description

To jedna z najlepszych technicznych ksi??ek na temat modelu Lean Startup. I tyle. Nic wi?cej nie trzeba dodawa?.
Dan Martell,
za?o?yciel, Clarity.fm, anio? biznesu

Wizja testowana w praktyce

Witamy w ?wiecie najnowocze?niejszych praktyk biznesowych i niezmierzonych mo?liwo?ci w dziedzinie innowacji. ?yjemy w dobie Internetu, chmur obliczeniowych i oprogramowania open source, dzi?ki czemu koszty budowania nowych produktów osi?gn??y rekordowo niski poziom. A jednak mimo wszystko szanse na to, by za?o?ony przez nas startup odniós? sukces, nie wzros?y.

Dlatego w?a?nie powsta? ten podr?cznik. Jest on znakomitym narz?dziem dla szefów firm, dyrektorów generalnych, w?a?cicieli ma?ych przedsi?biorstw, deweloperów i programistów oraz ka?dego zainteresowanego stworzeniem firmy, która nie tylko przetrwa, ale b?dzie mia?a szanse liczy? si? na rynku.

Running Lean to lepsza i szybsza metoda testowania pomys?ów na nowe produkty oraz opracowywania produktów, które odnios? sukces.

Dzi?ki niej nauczysz si?:

 • znajdowa? uczestników wczesnego rynku;
 • wybiera? w?a?ciwy moment na pozyskiwanie kapita?u z zewn?trz;
 • testowa? ceny;
 • tworzy? i mierzy? to, czego chc? klienci;
 • maksymalizowa? podejmowane dzia?ania pod k?tem szybko?ci uczenia si? i koncentracji;
 • rozpoznawa? zestawienie produktu i rynku;
 • d??y? w sposób powtarzalny do opracowywania produktów odpowiadaj?cych potrzebom rynku.

Przeczytaj równie?: Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narz?dzia i stwórz firm?, która zdob?dzie rynek, Eric Ries, Helion 2012.Ash Maurya - za?o?yciel firmy Spark59. Za?o?y? równie? kilka innych startupów, w?ród których znalaz?y si? tak udane przedsi?wzi?cia, jak WiredReach. Dzi?ki prowadzonym przez siebie warsztatom Running Lean blisko wspó?pracuje z wieloma przedsi?biorcami, którym pomaga testowa? i dopracowywa? ich wizj?. Ash pe?ni funkcj? mentora w wielu inkubatorach przedsi?biorczo?ci na ca?ym ?wiecie, w tym w Mozilla Foundation, Year One Labs oraz Capital Factory.


 • ISBN: 9781457178023 |
 • Hardcover: 232 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook