Feedback
Share your feedback with us
Fotografia cyfrowa wed?ug Davida Pogue'a by David Pogue

This book is listed in:


Book Description

Odkryj tajemnice fotografii cyfrowej

 • Jak korzysta? z milionów opcji wspó?czesnych aparatów cyfrowych?
 • Jak tworzy? profesjonalne artystyczne fotografie?
 • Jak wykorzystywa? darmowe programy do katalogowania i edycji zdj???

Dzi?ki wielkiej popularno?ci aparatów cyfrowych ka?dy mo?e by? dzi? fotografem i nie wymaga to ani wielkich nak?adów finansowych, ani szczególnej wiedzy. Je?li jednak chcesz, aby Twoje zdj?cia by?y naprawd? pi?kne, koniecznie powiniene? przeczyta? t? ksiš?k?. Wykorzystujšc porady zawarte w podr?czniku, sprawisz, ?e Twoje fotografie b?dš nie tylko oglšdane, ale i podziwiane. Krótko mówišc, zdob?dziesz umiej?tno?ci tworzenia i obróbki profesjonalnej fotografii artystycznej.

Ksiš?ka "Fotografia cyfrowa wed?ug Davida Pogue’a" zawiera najwa?niejsze informacje na temat profesjonalnej fotografii, aparatów i akcesoriów fotograficznych, a tak?e szereg instrukcji na temat cyfrowej obróbki zdj??. Tym samym ukazuje ca?y cykl powstawania perfekcyjnej fotografii. Z tego podr?cznika dowiesz si?, w jaki sposób sprawnie i efektywnie pos?ugiwa? si? programami do edycji zdj?? oraz jak zarzšdza? fotografiami. Znajdziesz tu wskazówki dotyczšce artystycznej kompozycji obrazu czy o?wietlenia. Nauczysz si? retuszowa? fotografie, poprawia? ich kontrast, oblicza? rozdzielczo??, przygotowywa? do druku i zamieszczenia w Internecie.

 • Kompozycja zdj?cia
 • Akcesoria fotograficzne
 • Tryby na?wietlania
 • Ostro??
 • Wykorzystanie lampy b?yskowej
 • Zdj?cia w ruchu
 • Zdj?cia sceniczne i podwodne
 • Portrety
 • Retuszowanie i poprawianie kontrastu
 • Obliczanie rozdzielczo?ci
 • Zdj?cia elektroniczne

Wykorzystaj nowoczesne technologie i twórz profesjonalne, artystyczne fotografie!


 • ISBN: 9781457176074 |
 • Hardcover: 304 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook