Feedback
Share your feedback with us
C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Joseph Albahari; Ben Albahari

This book is listed in:


Book Description

Kompendium C# zawsze pod r?k?!

C# to obiektowy j?zyk programowania przeznaczony do tworzenia rozwi?za? dla platformy .NET. Dzi?ki licznym zaletom zdoby? ogromn? popularno?? w?ród programistów i jest jednym z wiod?cych j?zyków programowania. W jego kolejnej wersji, 5.0, wprowadzono usprawnienia, dzi?ki którym ?ycie programistów sta?o si? ?atwiejsze. Ten podr?czny leksykon pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? j?zyk C# oraz nowo?ci wprowadzone w wersji 5.

W trakcie lektury poznasz podstawy j?zyka C#, jego sk?adni?, sposób deklarowania zmiennych i tworzenia funkcji. Nauczysz si? operowa? na typach liczbowych, tworzy? p?tle, instrukcje warunkowe oraz przestrzenie nazw. Ponadto wkroczysz w ?wiat programowania obiektowego, zaznajamiaj?c si? z dziedziczeniem, polimorfizmem i interfejsami. Kolejne strony to coraz bardziej zaawansowana wiedza na temat j?zyka LINQ, wi?za? dynamicznych (nowo?? w C# 5.0) i funkcji asynchronicznych. Ten leksykon to pozycja obowi?zkowa dla ka?dego programisty. Sprawdzi si? równie? w r?kach pocz?tkuj?cych programistów jako b?yskawiczny przewodnik po konstrukcjach j?zyka C#. Warto mie? t? ksi??k?!

Poznaj:

    <​li>nowo?ci w C# 5.0
  • mo?liwo?ci LINQ
  • zasady programowania obiektowego

B?d? na bie??co z nowymi mo?liwo?ciami C# 5.0!


  • ISBN: 9781457178528 |
  • Hardcover: 208 pages |
  • Publisher: Helion |
  • Publication date: |
  • Language: Polish |
  • Format: Ebook