Feedback
Share your feedback with us
Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

This book is listed in:


Book Description

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko

 • Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane?
 • Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji?
 • Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?

Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

 • Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych
 • Przegl?d programów komercyjnych i darmowych
 • Urz?dzenia archiwizuj?ce
 • Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym
 • Archiwizacja i odtwarzanie baz danych
 • Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych
 • Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji

Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!


 • ISBN: 9781457171536 |
 • Hardcover: 768 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook