Feedback
Share your feedback with us
Ajax on Rails by Scott Raymond

This book is listed in:


Book Description

Zobacz, jak wykorzysta? potencja? technologii Ajax i Rails
w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych!

 • Jak u?ywa? platformy Rails do budowy dynamicznych aplikacji internetowych?
 • Jak szybko tworzy? witryny ajaksowe, wykorzystujšc wydajne biblioteki?
 • Jak zwi?kszy? komfort pracy u?ytkowników Twoich aplikacji internetowych?

Ajax to olbrzymie mo?liwo?ci w zakresie tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych, dzia?ajšcych niemal tak szybko, jak tradycyjne programy. Jednak lepsza jako?? witryn wymaga zwykle pisania bardziej skomplikowanego kodu i, co za tym idzie, wi?kszych nak?adów pracy i czasu. Tak te? by?o do niedawna w przypadku Ajaksa, ale obecnie, gdy wzros?a popularno?? tej technologii, a ona sama dojrza?a, programi?ci mogš korzysta? z wielu bibliotek i platform, dzi?ki którym tworzenie efektownych aplikacji internetowych sta?o si? niezwykle proste.

"Ajax on Rails" to podr?cznik dla programistów, którzy chcš szybko i ?atwo budowa? wydajne aplikacje internetowe na bazie dwóch popularnych mechanizmów -- technologii Ajax oraz platformy Rails. Czytajšc go, dowiesz si?, w jaki sposób Ajax umo?liwia kreowanie funkcjonalnych i wygodnych w obs?udze witryn, a tak?e nauczysz si? b?yskawicznie stosowa? t? technologi? w oparciu o biblioteki Prototype i scipt.aculo.us oraz kompletnš platform? do tworzenia aplikacji internetowych, czyli Rails. Poznasz te? sposoby sprawnego diagnozowania aplikacji ajaksowych oraz zapewnisz im bezpiecze?stwo i wydajno??, aby udost?pnia? swym klientom produkty najwy?szej klasy.

 • Przeglšd mechanizmów technologii Ajax
 • Dzia?anie platformy Rails
 • Ajaksowe przesy?anie danych za pomocš biblioteki Prototype
 • Dodawanie efektów do witryn przy u?yciu biblioteki scipt.aculo.us
 • Generowanie kodu JavaScript za pomocš szablonów RJS
 • Zwi?kszanie u?yteczno?ci aplikacji
 • Diagnozowanie aplikacji na platformie Rails
 • Zapewnianie bezpiecze?stwa programu
 • Zwi?kszanie wydajno?ci aplikacji


 • ISBN: 9781457176371 |
 • Hardcover: 336 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook