Feedback
Share your feedback with us
Ajax on Java by Steven Douglas Olson

This book is listed in:


Book Description

Twoje aplikacje jeszcze bardziej interaktywne!

 • Jak integrowa? funkcje Ajaksa z aplikacjami JSP?
 • Jak korzysta? z dost?pnych bibliotek znaczników i tworzy? w?asne?
 • Jak ?šczy? techniki Ajax i Struts?

Technologia Ajax oparta na kodzie Java gwarantuje uzyskanie prawdziwej interaktywno?ci witryny internetowej, wysoce komfortowej zarówno dla u?ytkownika, jak i jej administratora. Wielo?? zestawów narz?dziowych i technik umo?liwia maksymalne uproszczenie i przyspieszenie pracy webmastera. Zaimplementowanie Ajaksa w aplikacjach pisanych w j?zyku Java pozwala na uzyskanie niemal wszystkich efektów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW bez konieczno?ci wykorzystywania innych technologii.

Ksiš?ka "Ajax on Java" to wprowadzenie do technologii Ajax, które pokazuje, jak wzbogaca? o funkcje ajaksowe aplikacje oparte na serwletach, aplikacje JSP, JSF i inne. Dzi?ki temu podr?cznikowi nauczysz si? tworzy? bardziej interaktywne, dynamiczne i efektowne strony internetowe poprzez wyeliminowanie pracoch?onnego wpisywania danych przez u?ytkownika i irytujšcego oczekiwania na od?wie?enie strony. Poznasz równie? kilka sposobów organizowania komunikacji pomi?dzy klientem a serwerem, w tym wykorzystanie formatów JSON, umo?liwiajšcych przesy?anie danych o bardziej z?o?onej strukturze.

Krótko mówišc, ksiš?ka "Ajax on Java" podniesie Twoje umiej?tno?ci programowania na wy?szy poziom.

 • Budowanie i instalowanie aplikacji Ajax
 • Integrowanie funkcji Ajax z aplikacjami JSP
 • Metody tworzenia dokumentów XML
 • Tworzenie biblioteki znaczników
 • Pobieranie i instalowanie biblioteki Ajax
 • Pisanie kodu JSP z wykorzystaniem Struts-Layout
 • Konfigurowanie serwletów
 • Wykorzystywanie zestawu narz?dziowego GWT
 • Wyszukiwanie b??dów w kodzie aplikacji

Ajax on Java -- komfort webmasterów i u?ytkowników!


 • ISBN: 9781457176579 |
 • Hardcover: 232 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook