Feedback
Share your feedback with us
ASP.NET 3.5. Programowanie by Jesse Liberty; Dan Maharry; Dan Hurwitz

This book is listed in:


Book Description

Kompletne ?ród?o informacji na temat ASP.NET!

 • Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio?
 • Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ?
 • Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele rozwi?za?, a w?ród nich jedno wyj?tkowe — platform? .NET. Pozwala ona na wykorzystanie dowolnego obs?ugiwanego przez ni? j?zyka programowania do tworzenia dynamicznych, interaktywnych i atrakcyjnych rozwi?za? internetowych. Wybieraj?c platform? .NET, otrzymasz dost?p do wielu dodatkowych narz?dzi i — co najwa?niejsze — do wiedzy zgromadzonej przez ca?? u?ywaj?c? jej spo?eczno??. Niezliczona liczba stron, artyku?ów i osób ch?tnych do pomocy sprawia, ?e rozwi?zanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu staje si? ?atwiejsze.

Dzi?ki tej ksi??ce zdob?dziesz wiedz? pozwalaj?c? Ci na swobodne poruszanie si? w ?wiecie aplikacji internetowych opartych o .NET. Nauczysz si? w maksymalny sposób wykorzystywa? mo?liwo?ci ?rodowiska Visual Studio 2008, poznasz dost?pne kontrolki oraz sprawdzisz, do czego mo?e Ci si? przyda? ADO.NET. Ponadto odkryjesz tajemnice j?zyka LINQ i zasady, których przestrzeganie zapewni bezpiecze?stwo Twojej aplikacji. W kolejnych rozdzia?ach autorzy przedstawi? Ci metody tworzenia us?ug sieciowych, zwi?kszania wydajno?ci poprzez buforowanie oraz konfiguracji serwera IIS 7.0. Ksi??ka ta pozwoli Ci w ?atwy sposób wykona? pierwszy krok w ?wiat dynamicznych stron WWW, tworzonych z wykorzystaniem ASP.NET.

 • Praca w zintegrowanym ?rodowisku programistycznym Visual Studio 2008
 • Podstawowe kontrolki oraz kontrolki pozwalaj?ce na dost?p do danych
 • Dost?p do baz danych z wykorzystaniem ADO.NET
 • Zastosowanie j?zyka LINQ
 • Gwarancja poprawno?ci danych
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa aplikacji internetowej
 • Tworzenie stron wzorcowych
 • Przygotowanie us?ug sieciowych
 • Protoko?y i standardy us?ug sieciowych
 • Poprawa wydajno?ci poprzez zastosowanie buforowania
 • Konfiguracja serwera IIS 7.0
 • Debugowanie kodu i ?ledzenie jego wykonania
 • Wdra?anie aplikacji w ?rodowisku lokalnym i globalnym
 • Przydatne skróty klawiaturowe

Poznaj mo?liwo?ci jednej z najpopularniejszych platform do tworzenia dynamicznych stron WWW!


 • ISBN: 9781457173233 |
 • Hardcover: 1088 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook