Feedback
Share your feedback with us
80 sposobów na Ajax by Bruce W. Perry

This book is listed in:


Book Description

Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych

 • Przygotowywanie wygodnych w obs?udze formularzy
 • Integracja witryny z Google Maps
 • Zarzšdzanie po?šczeniami sieciowymi

Ajax to nazwa technologii powsta?ej w wyniku po?šczenia j?zyka JavaScript, XML oraz kaskadowych arkuszy stylów. Jej wdro?enie pozwala wyeliminowa? ze stron WWW jednš z ich najbardziej irytujšcych cech, czyli konieczno?? prze?adowywania zawarto?ci po ka?dej zmianie. Umiej?tne wykorzystanie mo?liwo?ci Ajaksa sprawia, ?e aplikacje internetowe przypominajš "zwyk?e" programy dla systemów Windows lub Mac OS. Dzi?ki zastosowaniu Ajaksa aplikacja internetowa dzia?a zdecydowanie szybciej, a po?šczenia z serwerem nie przeszkadzajš u?ytkownikowi w pracy. ?atwiejsza jest tak?e dynamiczna zmiana elementów w ró?nych cz??ciach strony. Rozwišzania oparte na Ajaksie wprowadzono w wielu dziedzinach, takich jak blogi, narz?dzia s?u?šce do nauki, newslettery oraz ma?e portale internetowe.

W ksiš?ce "80 sposobów na Ajax" znajdziesz przyk?ady zastosowania tej techniki w tworzeniu interesujšcych i nieszablonowych witryn WWW. Czytajšc jš, dowiesz si?, jak sprawi?, aby witryny WWW by?y bardziej interaktywne, a aplikacje WWW dzia?a?y dok?adnie tak jak aplikacje desktopowe. Nauczysz si? korzysta? z interfejsów programistycznych witryn Google Maps, Yahoo! Maps i Geo URL oraz obs?ugiwa? sesje i cookies z poziomu Ajaksa. Poznasz równie? metody weryfikowania poprawno?ci danych wprowadzanych do formularzy oraz techniki ?šczenia Ajaksa z innymi nowoczesnymi narz?dziami, takimi jak Ruby on Rails.

 • Tworzenie interaktywnych formularzy
 • Po?šczenia z Google Maps i Yahoo! Maps
 • Korzystanie z us?ugi Geo URL
 • Obs?uga plików cookies
 • Przeglšdanie kana?ów RSS
 • Integracja z aplikacjami sieciowymi napisanymi w Javie
 • Korzystanie z bibliotek Prototype i Rico
 • Po?šczenie Ajaksa z Ruby on Rails
 • Wykorzystanie biblioteki script.aculo.us do tworzenia efektów wizualnych

Twórz szybkie, wydajne i wygodne w obs?udze aplikacje sieciowe.


 • ISBN: 9781457172533 |
 • Hardcover: 424 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook